Б̪̱̬̫̘͚͆̒а̻̣г͚̳̘̯̤̦̲: ̜̯̲̪̳́̆̀Uͫ̕Tͪ͜F͉̍̐͐̑̿-̝̖̤̭̰͇ͪ̓ͩ̽̿͌͡8͉̬̳̥͙̬̿ ͎ͬ́ͅ

̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰̰͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖͖П̹̲̦̣͚̻̽ͪͣо̹̟̘͉̊̅ͧ̇̎͝л̹͍̔ͫ͜ͅг̗͉̮͈̙ͅо̟̮͓͔͖̯͋ͦ͂́̐ͬдͧ̓̔͏а̖̟̾͋̓̋ͧ̀̃́ ͉̘̆н̐̉̒͛̾͏̠͍͎а͕̭͕̎̄ͨ̀з̞̯͗͐͌а̯͙͇̇̿ͪ̿̿̐̆͘д̵̠ͮ̏̎͗ ̲͕̜̣̟̈̓̇̍я̰̯̹͙̮̱ͅ ̛̮̟̔̆̏̑͌п̻̞͓ͧ̾̋̋̌͑̀͜и̙ͩ͂ͦͤ̍с̵͎̲̠͔̿ͥ͗ӓ̠͇̞л̬̙͍̲̤̻̋ͅ ̖̙̗͚̲͇͚ͬ͛̈̾ͩͬͨӧ̺̼̱̻͕́͋̐̐̀ ͚̔̊ͣͫͦ̂͂п̢̣̹͋ͦ̔̽͋͂͛р͍̝͋͒̎̂ͦͭ͟о̰ͤͪ̅б̰̦͕͔̲͙͋л̮̼̫̲̂ͣ́̿͊͋̏е͓̻м̸̘̣͈ͧ̃ͣ̏̅̀̒е͉̜̠͉̻̬ͥ̀ͨ̂ͅ.̟̝̤̝̩̠́.̢̹̙̤̼̩͍̔̃̅͗ͤ.̡̗̝͖̋̆́̋ ̱͕̠̖̖̬͐̐̔ͪ͐́͑͘й̝̠̮̎̋ͦͅ ͙̖ͤͨͧе̭͈̬̤̺͗́̋̑ͪе̷̻͈͚̪͍̱̓͗ͨ̉͊̄ ̘̲̖ͦ̓̈̍ͨт̶̞͖͛ͬͪ̀̎а̵̮̤̤̬͛ͥ̈́к̗̲̭͔̋ͧ͂͜ ͚̫͖̖̙̣͌͑̽͆ͤ͆ͤиͦ́̿̒ͦ̋͐ ̶̭̪̺̫͒ͦͦ̾ͤн͇̪͙̟̻̹̍̂̎̔̌ͥе̜̫̟̤̤̓ ̺̘͕̻ͭ̌и̤͉̃̀ͯ̄̈ͅс͚͔̭͚͙͎̞ͫ͋̿̃̒͝п̦̠̘͂̐̓̓̋̋͘р͚͓͖̖̻̅͑а̹̹̜͍́͂̂̀͋́ͅвͥͭ͂и͍͕͖̻̭̜͔ͥ͠л̬̳̍ͭͪͬͥ̅̓͘и̴͉͚̘̟̯̖͙͑ͧ͑.̸͎̪͖͎͙̖̍͗ ̗̺̼̠̥̽ͣͦͥͅН͚͉̖̠̒͊͜у̟̦̰̝̳̬̳ͬ̽̊ ̈́̓̎̿̎̚о̩͍̪͍͚̘̥̂͑̓ͣͣͪ́кͮ̔ͫ̎̍е̦͎̤͔͖͚ͭ̄̉ͧ̓́й̪̘͔̿͌̂̚,ͮ͏͓͇̺͔͎̭ ̠̰̬̟̺͍̹ͨ͗̂̒͋ͤ̀м̫̠͔̠͂̋ͯ̑̓ͯ͂͠о̴͉̜͕̝͓͉͕ͮͪж̰͖ͤ̐е̤̩̦̥͘т͚͕̬͉̫̈̆̑̃̑̊͠ ̧̤̰̳̲̺̤ͫ̌х͚͔͕ͣ͒ͫͩ͑͜о̧̪̜̮т̶͚̩̻̊ь̮̝̗̠̰̂ͦ̒ͭ͛̚͘ ̳̥͖̺̉̓̇̂ͅт̬͉ͯͩ͑ͪͥа̮̻̼͕̪ͨ̎́к̸̟̹̤̦͍̻̲̾̂̎̈́ͤ͂ ̼̣̰̠ͨ̋̂̓̾̃и͓̬̠̲̅̐̄ͫ̽̈̊͟с̤ͨͧ̀п̭̥͎͝р͕̯͔а̞͚̖̫̘̘̀ͧͭ̒̊͒̚͠в̮͙̬̘̾ͫͫ̔̐я̏͌̃ͮ̀̽̀҉̰͍̞̺͕т͈̩͕̫̔͐͑ͪ̓̎?͔͓̹̩̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̒̿ ͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͇͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌Почему бы просто не запретить использовать эти UTF-8 Знаки?̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼̼͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌͌ Ведь в чате игры, эту проблему исправили(частично). Чем форум хуже? (И кстати подобная проблема существует и на чатах трансляций...) Введите фильтры на эти UTF-8 символы, это работы на 10 минут.... [Полгода уже прошло, а проблема - так и не решена](https://boards.ru.leagueoflegends.com/ru/c/help-support-ru/M1BvKzli-a-i-i?comment=00010000000000010000)
Поделиться
Пожаловаться на
Лексику Спам Оскорбление Неверную тему
Отменить